Skip to content

Uitvoeringsprogramma

Illustratie uitvoeringsprogramma

Op dit moment werken we aan het uitvoeringsprogramma voor het Zorglandschap Wmo Flevoland. Dit is een uitwerking van de hoofddoelen uit het regionaal kader 2020-2026. Het document biedt een overzicht van acties, actiehouders en tijdpaden om te komen tot een optimale woon-zorgomgeving voor inwoners met een psychische kwetsbaarheid, hun naasten en alle andere betrokkenen. 

Net als bij de totstandkoming van het regionaal kader betrekken we onder andere zorgaanbieders, ervaringsdeskundigen en de Adviesraden Sociaal Domein om het uitvoeringsprogramma op te stellen. Begin april zou er een bijeenkomst plaatsvinden om het uitvoeringsprogramma te bespreken met de Adviesraden. Gezien de coronamaatregelen verplaatsen wij deze bijeenkomst naar een ander moment.  

Praktijkactiviteiten

Parallel zijn we bezig om er voor te zorgen dat lopende acties binnen het programma in de praktijk worden gebracht. We vinden het belangrijk om de invulling van het Zorglandschap Wmo zo veel mogelijk vorm te geven met partners in de regio.

We geven een voorbeeld van hoe dit uitpakt in de praktijk. In 2019 en 2020 zijn er verschillende sessies belegd over doorontwikkeling van het beschermd wonen en de maatschappelijke opvang. Deelnemers waren GGD Flevoland, zorgaanbieders en cliƫntenraden. Onderwerpen die aan bod kwamen, waren:

  • procesoptimalisatie in het beschermd wonen. We hebben knelpunten verzameld en stellen nu een verbeterplan op. 
  • een vragenlijst voor het beschermd wonen. Doel is om de uitstroom van cliĆ«nten uit het beschermd wonen zo goed mogelijk te laten verlopen en te monitoren. 
  • verbeterde toegang tot de maatschappelijke opvang. Daar werken we onder andere aan via een vragenlijst om de landelijke toegankelijkheid te bepalen, de terugkeer naar de gemeente van herkomst te organiseren en de beste match te maken met de juiste vorm van opvang. Net als bij het beschermd wonen helpt de vragenlijst ook om de uitstroom zo goed mogelijk te laten verlopen en te monitoren.