Hoe werken we

De zes Flevolandse gemeenten werken samen met andere betrokkenen aan de transformatie in het sociaal domein. Dit doen we op lokaal niveau en ook samen in de regio. Die samenwerking gaat met name over verschillende onderdelen van de Jeugdwet (specialistische jeugdhulp, jeugdbescherming, jeugdreclassering, en Veilig Thuis Flevoland) en de Wmo (maatschappelijke opvang, vrouwenopvang, beschermd wonen, verslavingszorg, openbare geestelijke gezondheidszorg en het bredere palet van taken op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling). Er zijn ook samenwerkingen rond de regionale arbeidsmarkt en het voorkomen van laaggeletterdheid en voortijdig schoolverlaten.

Meerwaarde

De samenwerking rond jeugd en Wmo had aanvankelijk een verplicht karakter. Geleidelijk is het besef van de meerwaarde van de samenwerking steeds sterker geworden. We zien een meerwaarde voor inwoners, vanwege het positieve effect op de kwaliteit en continuïteit van specialistische hulp. We zien een meerwaarde voor de gemeenten omdat de samenwerking schaalvoordelen oplevert in de inkoop van specialistische hulp en omdat het kennisdeling bevordert. We zien een meerwaarde voor maatschappelijke organisaties, omdat de samenwerking zorgt voor meer eenduidigheid in contracten, afspraken en uitvoering en daarmee voor beperking van de administratieve lasten.

Optimale aansluiting lokaal en regionaal

In de samenwerking vraagt de verhouding tussen het lokale en het regionale perspectief aandacht. Gemeenten hebben primair een lokale verantwoordelijkheid voor het uitvoeren voor de wetten in het sociaal domein. De ambitie is dat gemeenten de ruimte hebben en houden om hun lokale beleid goed vorm te geven en uit te voeren, zodat zij optimaal kunnen aansluiten bij de lokale situatie. Die is namelijk in alle Flevolandse gemeenten anders. Steeds weer kijken we dus of de regionale samenwerking echt meerwaarde heeft. We werken hierbij toe naar een optimale aansluiting tussen de lokale en regionale ondersteuning en voorzieningen.

Hoe hebben we de samenwerking georganiseerd?

De gemeenteraden en colleges van de afzonderlijke gemeenten zijn aan zet als het gaat om de besluitvorming bij de regionale samenwerking. De portefeuillehouders van de zes gemeenten bereiden deze besluitvorming samen voor en proberen overeenstemming te bereiken in het Bestuurlijk Overleg Sociaal Domein Flevoland. 

De gemeente Almere heeft bij veel regionale taken een extra rol. Almere is centrumgemeente voor de Wmo en vervult een aantal administratieve taken en inkooptaken voor de uitvoering van de Jeugdwet. Dit betekent ook dat de portefeuillehouder van Almere op onderdelen een extra verantwoordelijkheid heeft en hierover verantwoording aflegt aan de regiogemeenten.

De voorbereiding van de bestuurlijke besluitvorming vindt plaats in verschillende ambtelijke groepen, met ieder een eigen rol:

  • Het Directeurenoverleg Sociaal Domein is verantwoordelijk voor bedrijfsvoering, financiën en capaciteitsinzet in de regionale samenwerking. Daarnaast vervullen zij inhoudelijk en procesmatig een verbindende rol tussen ambtenaren en bestuurders.
  • De beleidsteams jeugd en Wmo verzorgen de inhoudelijke beleidsvoorbereiding voor alle taken die vallen binnen de regionale samenwerking.
  • Het controloverleg adviseert over begroting, jaarrekening en managementrapportages.
  • Het bedrijfsvoeringsoverleg (werkgroep en kernteam) stemt bedrijfsvoeringsvraagstukken af.

De ambtelijke samenwerking valt onder de verantwoordelijkheid van de regiodirecteur (directeur Sociale Stad en Participatie van de gemeente Almere). De dagelijkse leiding van de samenwerking ligt in handen van een programmamanager/regiosecretaris.