Hoe werken we samen

In Flevoland doen we ons uiterste best om alle inwoners de zorg en ondersteuning te bieden die nodig is.

Om dit te kunnen doen, werken de zes Flevolandse gemeenten samen in het sociaal domein. Samenwerken levert schaalvoordelen op, waarmee we de mogelijkheid krijgen om alle inwoners de benodigde hulp te bieden - lokaal dichtbij huis tot aan de gespecialiseerde vormen van hulp.

De Regionale Samenwerking Sociaal Domein Flevoland richt zich vooral op verschillende onderdelen vanuit de Jeugdwet, zoals specialistische jeugdhulp, jeugdbescherming en de jeugdreclassering. Hiernaast is er ook veel aandacht voor Veilig Thuis Flevoland en de Wmo. Hieronder valt onder andere: maatschappelijke opvang, vrouwenopvang, beschermd wonen, verslavingszorg, openbare geestelijke gezondheidszorg en het bredere palet van taken op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Meerwaarde

“Alles zelf doen is optellen –Samenwerken is vermenigvuldigen” is het leidend principe van de Flevolandse samenwerking. “Om zo te komen tot een (kwalitatief en kwantitatief) toereikend aanbod van zorg en ondersteuning voor onze inwoner.” Samenwerken aan grote maatschappelijke opgaven biedt schaalvoordelen, minder risico's en meer expertise. De kernwaarde in de samenwerking is gezamenlijke verantwoordelijkheid.

In de afgelopen jaren is de samenwerking tussen onze gemeenten gegroeid, verstevigd en is de meerwaarde duidelijk zichtbaar. Met veel inzet wordt er op bestuurlijk niveau, en ambtelijk samengewerkt. Dit sluit mooi aan op onze belangrijkste kernwaarden:
Samen staan we aan de lat voor de grote opgaven in het sociaal domein en goede zorg en ondersteuning voor onze inwoners.

Optimale aansluiting lokaal en regionaal

In de samenwerking vraagt de verhouding tussen het lokale en het regionale perspectief continue aandacht. Flevolandse gemeenten hebben de samenwerking zodanig vormgegeven dat er volop ruimte is voor het vormgeven en uitvoeren van lokaal beleid. De lokale situatie is immers in alle gemeenten anders. Zo is bijvoorbeeld de toegang tot jeugdhulp verschillende geregeld in gemeenten.

Een optimale aansluiting tussen regionale en lokale ondersteuning en voorzieningen is het streven. In de praktijk vergt dit continue aandacht.

Naast regionaal werken we ook bovenregionaal samen. Zo is Regio Flevoland is een van de 42 jeugdhulpregio’s. Het Rijk ‘communiceert’ met de gemeenten via het bestuurlijk overleg van 42 jeugdhulpregio’s. De Wethouder jeugd van Almere neemt hier als regiowethouder aan deel.

Hoe hebben we de samenwerking georganiseerd?

De gemeenteraden en colleges van de afzonderlijke gemeenten zijn aan zet als het gaat om de besluitvorming bij de regionale samenwerking. De portefeuillehouders van de zes gemeenten bereiden deze besluitvorming samen voor en proberen overeenstemming te bereiken in het Bestuurlijk Overleg Sociaal Domein Flevoland. 

De gemeente Almere heeft bij veel regionale taken een extra rol. Almere is centrumgemeente voor de Wmo en vervult via de daartoe aangestelde Aankoopcentrale een aantal administratieve taken en inkooptaken voor de uitvoering van de Jeugdwet.

Kenmerkend in de regionale samenwerking Flevoland is dat gezamenlijk verantwoordelijkheid en besluitvorming op basis van consensus ons uitgangspunt is.

De voorbereiding van de bestuurlijke besluitvorming vindt plaats in verschillende ambtelijke groepen, met ieder een eigen rol:

  • Het Directeurenoverleg Sociaal Domein is verantwoordelijk voor bedrijfsvoering, financiën en capaciteitsinzet in de regionale samenwerking. Daarnaast vervullen zij een strategische, inhoudelijk en procesmatig een verbindende rol tussen ambtenaren en bestuurders.
  • De beleidsteams jeugd en Wmo verzorgen de inhoudelijke beleidsvoorbereiding voor alle taken die vallen binnen de regionale samenwerking.
  • De werkgroepen Zorg & Veiligheid en Samenwerking gemeenten, zorgverzekeraar en zorgkantoor, werken aan specifieke domein-overstijgende opgaven.
  • Het controloverleg adviseert over begroting, jaarrekening en managementrapportages.
  • Het bedrijfsvoeringsoverleg (werkgroep en kernteam) stemt bedrijfsvoeringsvraagstukken af.

De ambtelijke samenwerking valt onder de verantwoordelijkheid van de regiodirecteur (directeur Sociale Stad en Participatie van de gemeente Almere). De dagelijkse leiding van de samenwerking ligt in handen van een programmamanager/regiosecretaris.