Integrale crisisaanpak

Een crisis is vaak het resultaat van een samenloop van problemen. Het beperkt zich meestal niet tot één discipline. Gemeenten en aanbieders werken onder de noemer 'integrale crisisaanpak 0-100+' aan verbeteringen. In 2017 is verkend binnen welke onderdelen van de crisisaanpak integraal werken meerwaarde kan hebben. De conclusie was dat met name in de eerste fases van de crisisaanpak (melding, triage, crisisinterventie) verbeteringen mogelijk zijn door capaciteit en expertise van verschillende organisaties te bundelen. In 2018 hebben de partijen die actief zijn in deze eerste fases (GGZ Centraal, Veilig Thuis Flevoland, GGD Flevoland en Triade-Vitree) twee verbeteringen onderzocht:

  1. één centraal meldpunt voor crisissituaties van psychosociale aard;
  2. een integraal crisisinterventieteam.

Voor het centrale meldpunt is aansluiting gezocht bij de ontwikkeling van de zorgmeldkamer (een initiatief van de regionale ambulancedienst Flevoland en Gooi en Vechtstreek). Hier zijn ook de huisartsenposten bij aangesloten. In 2019 komt er meer zicht op de haalbaarheid. 

Voor het integraal crisisteam is op 1 mei 2019 een pilot gestart met de crisisdienst van GGZ Centraal Volwassenen en Jeugd (Fornhese), de bereikbaarheidsdienst van Veilig Thuis Flevoland en het Meldpunt OGGZ van GGD Flevoland (zie ook de flyer van het team).

Dit project valt binnen de scope van het programma zorglandschap jeugd Flevoland, het Regionaal Kompas en het zorglandschap maatschappelijke opvang, vrouwenopvang en bescherm wonen Flevoland.  Er is een brede werkgroep samengesteld met vertegenwoordigers van Veilig Thuis Flevoland, Samen Veilig Midden-Nederland, de ggz-crisisdienst, de politie, het Leger des Heils, het Oranje Huis Flevoland-Gooi en Vechtstreek en de gemeenten. Ook aanbieders en huisartsen zijn betrokken. Een of twee keer per jaar komt deze groep op bestuurlijk niveau bij elkaar.

Opstap: crisiswijzer Flevoland

Als opstap op weg naar het centrale meldpunt is de crisiswijzer Flevoland ontwikkeld. Dit is een digitale beslisboom die je in een paar klikken naar de juiste instantie leidt wanneer je als professional inwoners in een crisissituatie bijstaat.