Uitvoeringsprogramma

Vorig jaar was een eerste versie van het uitvoeringsprogramma Zorglandschap Wmo klaar. Hierin staan de acties beschreven die bijdragen aan de doelen uit het regionaal kader 2020-2026. Het uitvoeringsprogramma geeft handen en voeten aan de ambities. En het geeft gemeenten houvast om de juiste ondersteuning voor inwoners met een psychische kwetsbaarheid te organiseren. 

Het uitvoeringsprogramma is continu in ontwikkeling. We werken aan de uitvoering samen met alle partners in de regio, zoals zorgaanbieders, cliëntvertegenwoordigers, woningcorporaties en adviesraden sociaal domein. Hieronder leest u over de voortgang op verschillende onderdelen van het uitvoeringsprogramma.

Op-, om- en afbouwplan

Een van de onderdelen van het uitvoeringsprogramma is het op-, om- en afbouwplan. Gemeenten brengen hun basisvoorzieningen op orde om inwoners passend te ondersteunen, zodat zij zo zelfstandig mogelijk kunnen wonen in hun eigen omgeving. Ook beschermde woonvoorzieningen moeten transformeren. Want vanuit het advies van de commissie-Dannenberg weten we: als de lokale randvoorwaarden (passende, laagdrempelige voorzieningen) er zijn, hoeven niet alle huidige cliënten nog beschermd te wonen. Het op-, om- en afbouwplan beschrijft hoe dit vorm krijgt. 

Rond de zomer is er gewerkt aan een eerste versie van dit plan, waarin staat beschreven:

  • welke uitgangspunten en keuzes van toepassing zijn op het spreiden van voorzieningen.
  • op basis van welke uitgangspunten specifieke locaties in aanmerking komen voor afbouw.

Deze uitgangspunten zijn geformuleerd op basis van overleg en gesprekken met de zorgaanbieders in de regio. Hun oproep is om tijdens de uitvoering van het plan in goed overleg en in dialoog te blijven. Begin 2021 gaan we samen met de zorgaanbieders verder met de uitwerking van het op-, om- en afbouwplan. Wil u als organisatie actief bijdragen? Geef dit aan bij Esther Koenen.

Uitstroomtafel

Een ander onderdeel van het uitvoeringsprogramma is de uitstroomtafel. In onze regio vinden we het belangrijk dat inwoners met een kwetsbaarheid en/of een ondersteuningsvraag door psychische problemen, verslaving, een lichte verstandelijke beperking en/of problemen door huiselijk geweld of kindermishandeling zo gewoon mogelijk kunnen wonen.

Wat is jouw perspectief op uitstroom? Wat is er nodig zodat jij zo gewoon mogelijk kunt wonen? Deze vragen moeten we met iedere cliënt bespreken. Hiervoor hebben we in 2020 een procesvoorstel voor een uitstroomtafel ontwikkeld. De uitstroomtafel is een gesprekstafel waar de cliënt met de hulpverleners bespreekt naar welke gemeente hij of zij op termijn gaat uitstromen en welke randvoorwaarden nodig zijn, rekening houdend met zijn of haar wensen en behoeften. 

Begin 2021 starten we samen met een aantal zorgaanbieders een pilot om praktijkervaring op te doen met de uitstroomtafel en om het proces waar nodig te verbeteren.

Ontwikkelingen en sessies maatschappelijke opvang

Op het gebied van maatschappelijke opvang zijn veel ontwikkelingen:

  • Er komt een verbeterplan voor de toegang.
  • We werken aan een brede aanpak tegen dakloosheid.
  • Almere is pilotgemeente voor het Actieprogramma Dak- en Thuisloze Jongeren.
  • De regio denkt na over andersoortige opvangvoorzieningen.

Deze onderwerpen pakken we op samen met de relevante partners: aanbieders, GGD en gemeenten. Dit doen we tijdens de inhoudelijke sessies over maatschappelijke opvang en beschermd wonen die elke twee maanden plaatsvinden. Wilt u zich opgeven als deelnemer? Dat kan bij Esther Koenen.