Innovatie in het ondersteuningsaanbod

Om inwoners met een psychische kwetsbaarheid continuïteit van zorg en ondersteuning te bieden in de eigen woonomgeving, zijn nieuwe vormen wenselijk. We brengen regelmatig inspirerende voorbeelden uit de regio in beeld. Dit keer kijken we naar het Stedelijk Integraal Team Lelystad.

Van pilot naar vaste samenwerking

In januari 2020 zijn Welzijn Lelystad, de hoofdaannemers voor Ondersteuning Thuis (Woonzorg Flevoland en Kwintes), GGD Flevoland, GGZ Centraal, de politie en woningcorporatie Centrada de pilot Stedelijk Integraal Team gestart. Aanleiding van de pilot is de toename van inwoners met complexe psychosociale problemen in de wijken. Om goede en passende zorg te bieden én de leefbaarheid van de wijk te bevorderen, is het nodig om meer intensief en structureel met elkaar samen te werken. Een jaar later kijken de deelnemende partijen terug op een geslaagd initiatief en is het de bedoeling dat het Stedelijk Integraal Team een vaste samenwerkingsvorm blijft in Lelystad.

Werkwijze

Het Stedelijk Integraal Team functioneert als een netwerk, komt één keer in de twee weken bij elkaar en behandelt ingebrachte casuïstiek met de partners die bij de casus betrokken zijn. Het team functioneert als een opschalingsmodel als een casus in de reguliere route vast dreigt te lopen of een casus erg complex is. Het gaat hierbij om inwoners met psychosociale problemen, waarbij er:

  • zorgen zijn op meer dan één levensgebieden
  • meerdere partijen betrokken zijn
  • escalatie/ernstige achteruitgang of maatschappelijke teloorgang dreigt

Elke professional in Lelystad kan een beroep doen op het Stedelijk Integraal Team. Het team stemt interventies en ieders rol daarbij op elkaar af. Daarnaast monitoren de betrokken professionals de voortgang van de casus en kunnen zij opschalen naar de gemeente, de Persoonsgerichte Aanpak (PGA) of andere organisaties als dat nodig is.

Resultaten van de pilot

Het Stedelijk Integraal Team zorgt voor meer verbinding, begrip en kennis tussen verschillende organisaties. Hierdoor is het voor inwoners en voor naasten en betrokken organisaties helder wie het aanspreekpunt is. Er wordt één afgestemd plan gemaakt. Dit leidt tot kortere lijnen, gedeelde verantwoordelijkheid en een betere oplossing door het bundelen van expertise: de bouwstenen van de werkwijze van het Stedelijk Integraal Team. In 2020 zijn er ongeveer veertig casussen behandeld, waarbij de voornaamste redenen voor het inbrengen van de casussen waren:

  • zorgen om inwoner
  • overlast in de wijk
  • uithuisplaatsing
  • uitstroom na behandeling of beschermd wonen

Vaak is er sprake van een (dreigend) verplicht kader en speelt de casuïstiek zich af op het snijvlak van zorg en veiligheid. 

Nieuwe fase

Het Stedelijk Integraal Team is de pilotfase voorbij en gaat een nieuwe fase in. Deze fase is gericht op het bestendigen van de samenwerking op de lange termijn. De betrokkenen blijven evalueren en onderzoeken hoe de verschillende overlegvormen binnen Lelystad zich tot elkaar verhouden. In deze nieuwe fase neemt de gemeente de voorzittersrol van het Stedelijk Integraal Team over. Daarnaast sluiten Amethist, het Leger des Heils en Triade aan als 'bemoeizorgpartners'. Zij voegen expertise toe aan het team. Dit helpt overlap tussen verschillende overlegvormen zo veel mogelijk te voorkomen. 

Meer informatie over de werkwijze en het aanmelden van casuïstiek is beschikbaar via de website van de gemeente Lelystad