Skip to content

Samen sterker in de wijk

Fietsen in de wijk

Triade, GGZ Centraal, Amethist, Kwintes, het Leger des Heils en GGD Flevoland hebben zich verenigd in het Zorgplatform Flevoland (ZPF) om psychisch kwetsbare inwoners zo gewoon mogelijk in te wijk te laten wonen. Afgelopen november is de pilot Samen sterker in de wijk ontwikkeld. De pilot start in Almere en Dronten. Zij delen hun geleerde lessen met de andere gemeenten in de regio.

Randvoorwaarden

Voldoende (flexibel op- en afschaalbare) psychische ondersteuning (ggz) in de wijk is een van de randvoorwaarden om zelfstandig wonen mogelijk te maken. Verder is een stevig wijknetwerk van belang. Zo’n netwerk ontstaat echter niet vanzelf. Het is zaak elkaar te betrekken en te steunen in het zo gezond en volwaardig mogelijk met elkaar samenwerken en samenleven. 

Wijkaanpak

Samen sterker in de wijk richt zich op het creëren van een wijkaanpak, waarbij alle betrokkenen domeinoverstijgend werken aan de vragen van een kwetsbare inwoner. De betrokkenen bouwen met elkaar een solide netwerk op in de wijk. Uitgangspunten van de samenwerking zijn:

  • uitgaan van de vraag en mogelijkheden van de inwoner en zijn/haar naasten. 
  • snelle vraagverkenning samen met de inwoner (triage) en handelen met passende expertise. 
  • snel en flexibel op- en afschalen tussen partijen (nulde, eerste, tweede en derde lijn).
  • actieleren door professionals op basis van casuïstiek.

Pilotgemeenten

In Almere is in twee werksessies de lokale opgave aangescherpt en is er een advies geformuleerd over de doelgroep en de beoogde pilotwijk. De komende periode werken de betrokken partijen de randvoorwaarden verder uit. In Dronten is vanwege de coronasituatie een digitale/telefonische  inventarisatie gestart. Op basis van gesprekken met inwoners en professionals wordt een analyse gemaakt van het huidige zorg- en ondersteuningsstructuur en van de mogelijkheden voor doorontwikkeling. Zodra we weer fysiek bij elkaar mogen komen, wordt er een feestelijke werklunch georganiseerd om alle goede ideeën met elkaar te bespreken.

Auteur: Marieke van Baars, technisch voorzitter Zorgplatform Flevoland, en Maaike Hilhorst, projectleider Samen sterker in de wijk