Samen sterker in de wijk

Triade, GGZ Centraal, Amethist, Kwintes, het Leger des Heils en GGD Flevoland hebben zich verenigd in het Zorgplatform Flevoland (ZPF) om psychisch kwetsbare inwoners zo gewoon mogelijk in te wijk te laten wonen. Er vindt namelijk een geleidelijke afbouw plaats van plekken in het beschermd wonen. Ook inwoners die een ggz-behandeling ondergaan, blijven steeds vaker thuis wonen. Voor deze inwoners hebben de genoemde partijen samen de pilot Samen sterker in de wijk ontwikkeld. Ook lokale ervaringsdeskundigen, zorg- en welzijnsorganisaties en medewerkers van de gemeente zijn betrokken. De pilot start in Almere en Dronten. Zij delen hun geleerde lessen met de andere gemeenten in de regio.

Al doende leren

Zelfstandig wonen is voor psychisch ketsbare mensen niet altijd gemakkelijk. Zij kunnen incidenteel of in bepaalde periodes vaker behoefte hebben aan zorg en ondersteuning. Binnen de pilot Samen sterker in de wijk is er wijkgerichte en integrale zorg en begeleiding mogelijk. Kernwoorden zijn mensgericht en flexibel. Door al doende te leren in de praktijk ontstaat er inzicht in mogelijkheden, belemmeringen en eventuele lacunes in de huidige infrastructuur van zorg- en ondersteuning.

Het uitgangspunt van de samenwerking is de vraag van de inwoner en zijn of haar naasten. De professionals die verbonden zijn aan de pilot maken met de inwoner en de naasten één gezamenlijk plan. Schotten tussen organisaties (financieel en administratief) mogen hierbij geen belemmerende factor zijn. Naasten, andere betrokkenen en professionals vormen samen een steunkring om de inwoner heen. De regie ligt (zoveel mogelijk) bij de inwoner. Professionals hebben de ruimte om het maatwerk te leveren wat nodig is. De verwachting is dat de samenwerking met de inwoner onderlinge lijnen korter maakt en zwaardere vormen van zorg helpt voorkomen.

Netwerkteams

De netwerkteams van Samen sterker in de wijk bestaan uit professionals en ervaringsdeskundigen die verbonden zijn aan de Almeerse wijk Stedenwijk of aan Dronten. Om de week komen zij bij elkaar om nieuwe casuïstiek in te brengen en de voortgang van bestaande casuïstiek te bespreken. In beide pilots is er een kwartiermaker aangesteld die planbijeenkomsten organiseert. In Almere is de kwartiermaker verbonden aan het wijkteam en in Dronten werkt de kwartiermaker samen met de gidsen.

Tijdens de planbijeenkomsten ontstaat er een gezamenlijk plan op basis van de vragen: ik wil, ik kan en ik heb nodig. Elk kwartaal zijn er vervolgens leerbijeenkomsten om te reflecteren op de samenwerking: wat doen we nu anders, wat levert het op en wat zijn belemmerende factoren? Gedurende de pilot maakt een onafhankelijke partij de effecten op drie niveaus inzichtelijk: inwoners, professionals en maatschappelijke kosten. Op deze manier blijven we leren van elkaar en krijgen we meer helderheid over wat er nodig is om mensgerichte zorg te organiseren.