Skip to content

Regionaal kader

Raadsvergadering Noordoostpolder

In het regionaal kader Zorglandschap Wmo Flevoland 2020-2026 staan de visie, de ambities en de transformatieopgaven van de Flevolandse gemeenten voor het beschermd wonen en de maatschappelijke opvang voor de korte en middellange termijn. Het kader is klaar en ligt ter vaststelling bij de gemeenteraden van de zes Flevolandse gemeenten.

Regionale afspraken

Om psychisch kwetsbare inwoners passende en continue zorg en ondersteuning te bieden, maken de zes Flevolandse gemeenten regionale afspraken. Deze afspraken gaan over wat iedere gemeente afzonderlijk organiseert en wat de gemeenten gezamenlijk organiseren. Ook gaan de afspraken over bijvoorbeeld voldoende betaalbare huisvesting. 

Gezamenlijk product

Allerlei betrokkenen (waaronder medewerkers van de zes gemeenten, zorgaanbieders, ervaringsdeskundigen en de Adviesraden Sociaal Domein hebben samen invulling gegeven aan het regionaal kader. De Adviesraden hebben zich positief uitgesproken over het kader en hebben aandachtspunten meegegeven. Zo vragen zij de regio om oog te hebben voor voldoende woningen, voldoende aanbod voor toegankelijke specialistische ggz en voldoende draagkracht in de wijken. De aandachtspunten krijgen een plek in het uitvoeringsprogramma. 

Je kunt het volledige document van het regionaal kader hier lezen.