Skip to content

Zorglandschap Wmo

In het Regionaal Kompas staan de ambities van de zes Flevolandse gemeenten voor de ondersteuning van kwetsbare inwoners in de periode 2018-2020. Als onderdeel daarvan vindt er een verkenning plaats naar het zorglandschap voor kwetsbare inwoners.

Het Rijk wil het geld en de verantwoordelijkheden voor het beschermd wonen en de maatschappelijke opvang vanaf 2021 beleggen bij iedere afzonderlijke gemeente. Almere is nu nog de wettelijke centrumgemeente voor Flevoland. Dit betekent dat Almere budget krijgt van het Rijk om deze taken uit te voeren en overleg hierover te voeren met de regiogemeenten.

Het Rijk wil het aantrekkelijker maken voor individuele gemeenten om in te zetten op preventie en samenhang in de ondersteuning. Verder heeft de landelijke commissie-Dannenberg geadviseerd om ondersteuning aan mensen die te maken hebben met psychiatrische problemen, huiselijk geweld en/of dak- en thuisloosheid (al dan niet in combinatie met verslavingen) zo veel mogelijk te bieden in of dicht bij huis.

In lokale visies die nu worden samengesteld, geven de zes gemeente aan hoe zij hier mee wil omgaan en welke lokale en regionale verdeling van taken hier bij past. De lokale visies vormen de basis voor een gezamenlijke regionale visie en een uitvoeringsplan. De Flevolandse gemeenten moeten het uitvoeringsplan uiterlijk 31 december 2019 aanbieden aan het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.