Personen met verward gedrag

De Flevolandse gemeente hebben de ambitie om per 1 oktober 2018 een sluitende keten te hebben voor personen met verward gedrag. Dit sluit aan bij de landelijke opdracht aan gemeenten gecoördineerd vanuit een overkoepelend schakelteam onder leiding van Onno Hoes. Om de sluitende keten te realiseren, is in Flevoland een regionaal plan van aanpak vastgesteld. Hieruit zijn allerlei activiteiten voortgekomen. Hierdoor is er meer zicht op de groep verwarde personen. Het beeld is bovendien dat de Flevolandse keten in principe adequaat werkt. Tegelijkertijd weten partijen elkaar in de praktijk nog niet altijd te vinden. De uitdaging is om met een integraal antwoord te komen op hulpvragen, ook rondom participatie en schulden. 

Op een aantal belangrijke thema's hebben de Flevolandse gemeenten en maatschappelijke partners een uitvoeringsplan opgesteld en een samenwerkingsovereenkomst getekend. De activiteiten zijn vooral gericht op: 

  • Preventie: voorkomen dat inwoners verward raken en vroegtijdig signaleren en melden van verward gedrag, zodat er snel passende ondersteuning is. Dit verhoogt de veiligheid in de wijk.
  • Crisissituaties: het verbeteren van de acute hulpverleningsketen.
  • Onderzoek: het op basis van een eerdere steekproef inzetten van vervolgonderzoek om een concreter en gedetailleerder beeld te verkrijgen van de groep personen met verward gedrag.
  • Gegevensdeling: het verdiepen in de juridische, praktische (werkafspraken) en ethische aspecten van het uitwisselen van gegevens tussen partijen. 
  • Zorg en veiligheid: aandacht geven aan het sluitend maken van de keten zorg en veiligheid, ook op bovenregionaal niveau (veiligheidsregio Midden-Nederland).