Skip to content

Pleeggezinnen en gezinshuizen beter toegerust

22 mei 2019

We willen dat Flevolandse jeugdigen 'zo thuis mogelijk’ opgroeien. Lukt dit (tijdelijk) niet? Dan vindt de opvang waar dat kan plaats in een gezinssetting (pleeggezin, gezinshuis). Ook voor jeugdigen met complexe problemen. Het opvangen van deze jeugdigen stelt hoge eisen aan pleeggezinnen en gezinshuizen. We creëren daarom nieuwe vormen van kleinschalige, gezinsgerichte opvang. Een plan van aanpak op hoofdlijnen hiervoor is onlangs afgerond door het samenwerkingsverband voor 24-uurs jeugdhulp (Triade-Vitree, ’s Heeren Loo en Intermetzo/Pluryn).

Het plan van aanpak benoemt een aantal concrete resultaten voor de komende drie jaar:

  • In 2021 is het aantal pleegzorgplekken met 7% gegroeid. Ook is er in 2021 in elke gemeente een gezinshuis voor jeugdigen die voorheen in de gesloten jeugdzorg terecht zouden komen.
  • Bi iedere plaatsing staan de doelen van het biologische gezin en de ontwikkeling en het perspectief van de jeugdige centraal.
  • De biologische ouders ervaren de pleeg- of gezinshuisouders als partners in de opvoeding.
  • 30% minder plaatsingen lopen mis, onder andere door de vaardigheden van pleeg- en gezinshuisouders te versterken en door flexibel extra expertise beschikbaar te stellen.

Voorbereiden, uitvoeren, evalueren

Het jaar 2019 staat in het teken van verkennen, uitwerken en in werking zetten. Dit leidt onder andere tot de volgende acties:

  • Het inventariseren van de behoeften aan kennis en vaardigheden bij pleeg- en gezinshuisouders.
  • Het opstellen van een trainings- en opleidingsplan en het instellen van een aantal standaard, niet-vrijblijvende trainingen voor (nieuwe) pleeg- en gezinshuisouders.
  • Het werven van meer pleeg- en gezinshuisouders. Hierbij is extra aandacht voor onder andere deeltijdgezinnen en steun- of PIT-gezinnen (persoonlijke interactieve ondersteuning). Bij deze laatste vorm gaat niet het kind uit huis, maar komt de hulp (een opgeleid gezin of volwassene uit de buurt) in huis. Bij de werving is er expliciete aandacht voor nieuwe en gerichte wervingstechnieken. Wat zet gezinnen bijvoorbeeld aan om een getraumatiseerd kind in huis te nemen?
  • Het opstellen van een plan voor gezinshuizen die een complexere doelgroep kunnen bedienen. Waar nodig vindt er aanpassing plaats in bestaande gezinnen en locaties.
  • Het opstellen van een plan voor een multidisciplinair team dat inzetbaar is in pleeggezinnen en gezinshuizen als de situatie hier om vraagt. Het streven is om in het najaar een pilotteam paraat te hebben.

In 2020 en 2021 gaat het vervolgens om uitvoeren, monitoren en evalueren. Waar nodig vindt er bijstelling plaats van de activiteiten. Verder zorgen we dat succesvolle leereffecten en resultaten ook in de jaren erna hun vruchten kunnen blijven afwerpen.

Inzet ervaringsdeskundigheid

Bij de verdere uitwerking hechten we grote waarde aan het perspectief van ervaringsdeskundigen. Daarom komt er een gebruikersgroep met jongeren, pleeg- en gezinshuisouders en biologische ouders. Samen met professionals van de betrokken organisaties gaan zij het plan van aanpak verder concretiseren. Het lectoraat Klantperspectief van Windesheim Flevoland speelt een belangrijke rol bij het monitoren van de voortgang en resultaten.

Bovenstaande activiteiten zijn onderdeel van het project Kleinschalige, gezinsgerichte en flexibele opvang binnen het zorglandschap jeugd Flevoland.