Skip to content

Leren door anders te doen

11 juli 2019

In Flevoland voelen we de gezamenlijke noodzaak om ons vakmanschap binnen de jeugd- en gezinshulp te blijven ontwikkelen. Ook willen we een aantrekkelijk werkklimaat creëren voor professionals. De nieuwe Flevo Academie Jeugd draagt hier aan bij door het stimuleren van leren door anders te doen. Bijvoorbeeld door de methodiek van het actieleren van de afgelopen jaren gericht te helpen voortzetten.

Repressie tegengaan

De Flevo Academie Jeugd is onlangs gestart met twee actieleertrajecten bij jeugdhulpaanbieders Intermetzo en Perspektiev. Het thema: het tegengaan van repressie. Jongeren accepteren tot op zekere hoogte dat residentiële instellingen structuur, regels, dwang en straf gebruiken om orde en veiligheid te creëren. Maar als ze vinden dat professionals oneerlijk of overdreven handelen, ervaren ze repressie en dat belemmert het effect van hun behandeling (zie ook het recente proefschrift van Sophie de Valk). Het actieleren draagt eraan bij om nog meer te komen tot een omgeving waar jongeren zich positief ontwikkelen en waar professionals hun werk goed en met plezier kunnen uitvoeren.

Meer inzicht aan de voorkant

Binnen de Flevo Academie Jeugd is er ook een plan ontwikkeld om triages te verbeteren en verklarende analyses op te stellen. Dit om aan de voorkant nog beter in beeld te krijgen wat jeugdigen en gezinnen hebben meegemaakt en wat er nodig is om ze verder te helpen. Na de zomer starten verschillende lokale toegangen met actieleersessies rondom dit thema. Op basis hiervan ontwikkelen we een ‘blended module’ (mix van verschillende leervormen) voor alle zes de lokale toegangen en jeugdhulporganisaties.

Bijeenkomst voor scholings- en HR-medewerkers

De Flevo Academie Jeugd is van ons allemaal. Om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de leerbehoeften van jeugdprofessionals, houden we regelmatig bijeenkomsten met scholings- en HR-medewerkers uit de jeugdsector. Om te beginnen op 5 september. Tijdens deze bijeenkomst lichten we de eerste plannen toe voor de Flevo Academie Jeugd en starten we met de ontwikkeling van het digitale platform ‘Leren bij de buren’. Op dit platform vind je op termijn het hele trainings- en opleidingsaanbod waar je aan kunt deelnemen in de regio.

Tijdens de bijeenkomst is er ruimte om mee te denken en ideeën te delen, om zo mee vorm te geven aan de Flevo Academie Jeugd. Ben je scholings- of HR-medewerker en heb je geen uitnodiging ontvangen voor 5 september? Neem dan contact op met Saskia Mudde, projectleider van de Flevo Academie Jeugd: s.mudde@windesheim.nl.

De ontwikkeling van de Flevo Academie Jeugd is onderdeel van het programma zorglandschap jeugd Flevoland.