Skip to content

KINGS komt naar Flevoland

11 juli 2019

Accare en Vitree (als onderdeel van het samenwerkingsverband Vitree, Intermetzo en ’s Heeren Loo) gaan begin 2020 het behandelprogramma KINGS (Kind IN Gezond Systeem) aanbieden in Flevoland. Dit is een specialistische gezinstraumabehandeling die Accare heeft ontwikkeld. Het is bedoeld voor gezinnen waarin sprake is van mishandeling, verwaarlozing, seksueel misbruik en/of huiselijk geweld. De kinderen hebben complexe gedragsproblemen en vaak hebben de ouders zelf ook psychische problemen door traumatische ervaringen. De gezinnen zijn vaak sterk geïsoleerd en de ouders zijn niet in staat een veilige en stimulerende opvoed- of opgroeisituatie te bieden.

Steeds meer in de eigen omgeving

KINGS is begonnen als klinische traumabehandeling voor kinderen. Al snel bleek dat de resultaten aanzienlijk verbeteren als ook de ouders behandeling ondergaan. De afgelopen jaren is de methode zo ver ontwikkeld dat slechts een deel klinisch plaatsvindt. Daarna kan de behandeling doorgaan in de eigen omgeving van gezinnen. Het klinische deel biedt Accare tot nu toe alleen (bovenregionaal) aan vanuit Smilde in Drenthe.

Gefaseerde opbouw

De behandeling start met een intensieve klinische traumabehandeling voor de ouders. Vervolgens starten de ouders met het aanleren van opvoedingsvaardigheden en krijgt het kind een intensieve behandeling. Door hun eigen behandeling zijn de ouders beter in staat hun kind te steunen bij de traumaverwerking. 

Het verschil met reguliere gezinsbehandeling is de combinatie van traumatherapie voor ouders en kind en het aanleren van opvoedingsvaardigheden nadat de traumatherapie is afgerond. De fase van traumatherapie gebeurt klinisch vanwege de heftige reacties die het kan oproepen. Verblijf in een behandelgroep kan zorgen voor stabiliteit en een gevoel van veiligheid.

Het hele gezin is in ieder geval doordeweeks op de verblijfslocatie tijdens de behandeling van de ouders. Als er geen sprake is van onveiligheid, kunnen de gezinsleden in het weekend naar huis. Gemiddeld lukt het om na vier tot acht weken over te gaan op ambulante behandeling. Bij mensen met een lichte verstandelijke beperking is de opnameduur vaak langer en duurt ook de totale behandeling langer. Dat komt doordat zij langer tijd nodig hebben om ander gedrag aan te leren.

Onderzoek naar effectiviteit

In 2017 kwam het bij slechts twee van de 97 in Smilde opgenomen gezinnen tot een uithuisplaatsing. In samenwerking met Ambiq heeft Accare in de afgelopen jaren onderzoek gedaan naar de effectiviteit van KINGS bij jeugdigen en hun gezinsleden met een lichte verstandelijke beperking. Ook is de methodiek uitgebreid beschreven voor opname in de databank effectieve jeugdinterventies van het Nederlands Jeugdinstituut (NJi). De aanvraag daarvoor is nog in behandeling bij het NJi. In 2019 start een samenwerking met de Erasmus Universiteit om de effecten van KINGS nog uitgebreider te onderzoeken.

Het inzetten van KINGS is onderdeel van de programmalijn 'Intensieve systeemgerichte behandeling thuis' van het programma zorglandschap jeugd Flevoland.