Skip to content

Alleen samen maken we het veiliger

11 juli 2019

De Flevolandse gemeenten, Veilig Thuis Flevoland, Samen Veilig Midden-Nederland en de Raad voor de Kinderbescherming werken samen aan het duurzaam waarborgen van de veiligheid van inwoners die te maken hebben met huiselijk geweld en kindermishandeling. Geen enkele organisatie heeft in haar eentje de oplossing. Samenwerking is geboden. Juist in complexe situaties is helderheid over rollen, taken en verantwoordelijkheden noodzakelijk. Daarom zijn er nieuwe samenwerkingsafspraken gemaakt (zie ook de infographic hierover) voor de hele regio Flevoland.

Van gemeentelijk naar regionaal

Er waren voorheen al samenwerkingsafspraken, maar deze waren opgesteld per afzonderlijke gemeente. Omwille van de eenduidigheid en op verzoek van de regionaal werkende organisaties sloegen de Flevolandse gemeenten de handen ineen. De partijen willen met de nieuwe samenwerkingsafspraken een sluitend netwerk vormen rond kwetsbare inwoners. 

De samenwerkingsafspraken zijn op 11 juli ondertekend door de wethouders van de zes Flevolandse gemeenten en de bestuurders van Veilig Thuis Flevoland, Samen Veilig Midden-Nederland en de Raad voor de Kinderbescherming. Een vertrouwensarts van Veilig Thuis Flevoland presenteerde bij de ondertekening een casus uit de dagelijkse praktijk. Dit maakte duidelijk hoe complex de situaties kunnen zijn waarin kinderen en volwassen verkeren, en daarmee ook hoe complex het voor hulpverleners kan zijn. “Juist daar waar kinderen en volwassenen het meest kwetsbaar zijn en in hun veiligheid bedreigd worden, hebben we elkaar nodig. Alleen samen kunnen we het veiliger maken.” 

Inspelen op veranderingen

De samenwerkingsafspraken zijn een goede stap richting helderheid over ieders rollen en verantwoordelijkheden voor een sluitend netwerk rond kwetsbare kinderen en volwassenen. Maar daarmee is het werk nog niet gedaan. Het veld is dynamisch, onder andere doordat wet- en regelgeving verandert en we meer kennis vergaren over wat werkt. Maar ook door wachttijden die soms oplopen, waardoor de samenwerkingsafspraken onder druk komen te staan. Dankzij het intensieve traject dat de gemeenten hebben doorlopen met Veilig Thuis Flevoland, Samen Veilig Midden-Nederland en de Raad voor de Kinderbescherming, kunnen ze ook de uitdaging met elkaar aan om afspraken waar nodig verder aan te scherpen en gezamenlijk verantwoordelijkheid te nemen voor veranderingen in de sector of samenleving.

De partijen vinden elkaar ook in de gezamenlijke lobby richting de VNG en de Rijksoverheid. Via de Vereniging voor Verslavingsgeneeskunde Nederland vragen Flevolandse verslavingsartsen aandacht bij het Rijk voor het inregelen van gedwongen opnames voor verslaafde jongeren die dit nodig hebben. De Flevolandse wethouders hebben toegezegd om hier ook aandacht voor te vragen binnen de VNG-commissie.