Lokale toegang, GI of VTF

Wat is er nodig?

Afwegen wat nodig is

Een crisisbed is altijd de laatste optie. Ambulante crisishulp is voorliggend. Bij inzet van een crisisbed is het doel om de jeugdige zo snel mogelijk weer in het eigen gezin of netwerk te kunnen helpen. 

Is er al reguliere ambulante hulp aanwezig? De regisseur in het sociaal netwerk (of waar van toepassing de gecertificeerde instelling of Veilig Thuis Flevoland) maakt op maat de keuze of de reguliere hulpverlener actief blijft of dat een crisishulpverlener wenselijk is. Dit om onnodige wisselingen van hulpverleners te voorkomen. Als de reguliere hulpverlener actief blijft, wordt de ambulante hulp geïntensiveerd. Dit betekent dat de hulpverlener: 

  • binnen 24 uur beschikbaar is voor het gezin;
  • ook buiten kantoortijden flexibel beschikbaar is;
  • minimaal acht tot tien uur per week contact heeft met de jeugdige/het gezin.

Uitleg begrippen

Ambulante crisishulp is intensieve hulp aan jeugdigen en hun gezin en/of netwerk. Deze hulpvorm duurt in principe maximaal vier weken. Het doel is het oplossen van acute problemen, het herstellen van het evenwicht in het gezin en het voorkomen van uithuisplaatsing van een of meer jeugdigen.

Een crisisbed is een bed dat direct beschikbaar is bij een acuut onveilige opvoedsituatie. Jeugdigen gebruiken zo'n bed in principe voor zo kort mogelijk. Binnen twee werkdagen moet er helderheid zijn over het perspectief op korte termijn (terug naar huis, naar het netwerk, langer crisisverblijf met een maximum van 28 dagen).